Consiliul parohial 2018 – 2022.

Consiliul parohial

Art. 59 – (1) Consiliul Parohial este organismul executiv al Adunãrii parohiale. Adunarea parohialã este cea care alege din sânul ei pe membrii Consiliului parohial – în numãr de 7, 9 sau 12.

STATUTUL PENTRU ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE 43 membri – în funcție de categoria parohiei, precum și 2-4 membri supleanți.

(2) Membrii Consiliului parohial și supleanții, persoane majore, se aleg pe termen de 4 ani, activeazã benevol și pot fi realeși.

(3) Membrii aceleiași familii, precum și rudeniile spiritualeț (nașii și finii) nu pot fi în același timp membri ai Consiliului parohial.

(4) Sunt membri de drept în Consiliul parohial, cu vot deliberativ, preotul paroh ca președinte, ceilalți preoți și diaconi slujitori activi ai parohiei, precum și primul cântãreț (cantor, dascãl) al bisericii parohiale.

Art. 60 – Pentru activitate potrivnicã Bisericii, membrii Consiliului parohial pot fi revocați de Permanența Consiliului eparhial, la cererea motivatã a parohului, avizatã de protopop, sau în urma constatãrii de cãtre autoritatea superioarã bisericeascã. Membrii revocați nu pot fi realeși timp de 5 ani în Consiliul parohial.

Art. 61 – (1) În afara atribuțiilor prevãzute la art. 55, lit. a), b), c), d), e), i) ºi j), Consiliul parohial exercitã toate atribuțiile Adunãrii parohiale, când aceasta nu este întrunitã, precum și urmãtoarele atribuții:
a) desemneazã dintre membrii Adunãrii parohiale un delegat pentru alegerea membrilor mireni ai Adunãrii eparhiale din circumscripția respectivã;
b) întocmește bugetul parohial și urmãrește modul de chivernisire al acestuia;
c) întocmește raportul privind contul de execuție și bilanțul financiar-contabil al parohiei;
d) elaboreazã raportul anual privind activitatea Consiliului parohial, pe care îl prezintã spre aprobare Adunãrii parohiale;
e) desemneazã 2 cenzori pentru controlul financiar al Comitetului parohial;
f) primește și verificã justificarea financiarã anualã a gestiunii Comitetului parohial;
44 STATUTUL PENTRU ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
g) aprobã propunerile preotului paroh privind înzestrarea bisericii cu veșminte, icoane, obiecte și cãrți de cult, cele necesare pentru serviciul religios și a instituțiilor parohiale (culturale, sociale, fundaționale), precum și alocarea fondurilor corespunzãtoare;
h) vegheazã ca aprovizionarea pangarului parohiei cu lumânãri, calendare, obiecte și cãrți de cult, precum și tipãrituri de zidire duhovniceascã, sã se facã numai de la Centrul eparhial, pentru susținerea activitãților misionare ale eparhiei respective;
i) unde sunt mai mulți slujitori ai altarului, încredințeazã, cu proces-verbal, pangarul unui alt slujitor decât parohul, cu asumarea întregii rãspunderi materiale și gestionare de cãtre acesta.
(2) Hotãrârile în legãturã cu prevederile de la alin. (1), lit. a), e) și i) ale prezentului articol se comunicã protopopului, pentru aprobare.

Art. 62 – (1) Consiliul Parohial se întrunește lunar sau cel puțin o datã pe trimestru.
(2) Convocarea o face preotul paroh, cu minimum o sãptãmânã înainte de data întrunirii, cu prezentarea problemelor ce se aflã pe ordinea de zi.
(3) Consiliul parohial este legal constituit cu prezența a trei pãtrimi dintre membrii sãi și ia hotãrâri valabile cu votul a douã treimi dintre membrii prezenți.
(4) Lucrãrile și hotãrârile Consiliului parohial se consemneazã într-un registru de procese-verbale ale ședințelor Consiliului parohial.
(5) Hotãrârile Consiliului parohial sunt valabile pentru toți credincioșii parohiei.
(6) Eventualele contestații împotriva hotãrârilor Consiliului parohial se pot face în cel mult 14 zile la protopop, care este dator sã le înainteze, cu avizul sãu, Permanenței Consiliului eparhial, în termen de cel mult 5 zile.

Art. 63 – Consiliul parohial deleagã unul sau 2 membri care, în calitate de epitropi, sprijinã parohul în administrarea corectã și STATUTUL PENTRU ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE 45 eficientã a bunurilor parohiale. Numele epitropilor se comunicã protopopiatului pentru aprobare într-o ședinþã de lucru a acestuia.