Coratori

Consiliul parohial
Art. 59 – (1) Consiliul Parohial este organismul executiv al
Adunãrii parohiale. Adunarea parohialã este cea care alege din
sânul ei pe membrii Consiliului parohial – în numãr de 7, 9 sau 12
STATUTUL PENTRU ORGANIZAREA {I FUNC}IONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE 43
membri – în funcþie de categoria parohiei, precum ºi 2-4 membri
supleanþi.
(2) Membrii Consiliului parohial ºi supleanþii, persoane majore, se aleg pe termen de 4 ani, activeazã benevol ºi pot fi realeºi.
(3) Membrii aceleiaºi familii, precum ºi rudeniile spirituale
(naºii ºi finii) nu pot fi în acelaºi timp membri ai Consiliului parohial.
(4) Sunt membri de drept în Consiliul parohial, cu vot deliberativ, preotul paroh ca preºedinte, ceilalþi preoþi ºi diaconi slujitori activi ai parohiei, precum ºi primul cântãreþ (cantor, dascãl) al
bisericii parohiale.
Art. 60 – Pentru activitate potrivnicã Bisericii, membrii Consiliului parohial pot fi revocaþi de Permanenþa Consiliului eparhial,
la cererea motivatã a parohului, avizatã de protopop, sau în urma
constatãrii de cãtre autoritatea superioarã bisericeascã. Membrii
revocaþi nu pot fi realeºi timp de 5 ani în Consiliul parohial.
Art. 61 – (1) În afara atribuþiilor prevãzute la art. 55, lit. a), b),
c), d), e), i) ºi j), Consiliul parohial exercitã toate atribuþiile Adunãrii parohiale, când aceasta nu este întrunitã, precum ºi urmãtoarele atribuþii:
a) desemneazã dintre membrii Adunãrii parohiale un delegat
pentru alegerea membrilor mireni ai Adunãrii eparhiale din circumscripþia respectivã;
b) întocmeºte bugetul parohial ºi urmãreºte modul de chivernisire al acestuia;
c) întocmeºte raportul privind contul de execuþie ºi bilanþul
financiar-contabil al parohiei;
d) elaboreazã raportul anual privind activitatea Consiliului
parohial, pe care îl prezintã spre aprobare Adunãrii parohiale;
e) desemneazã 2 cenzori pentru controlul financiar al Comitetului parohial;
f) primeºte ºi verificã justificarea financiarã anualã a gestiunii Comitetului parohial;
44 STATUTUL PENTRU ORGANIZAREA {I FUNC}IONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
g) aprobã propunerile preotului paroh privind înzestrarea bisericii cu veºminte, icoane, obiecte ºi cãrþi de cult, cele necesare pentru serviciul religios ºi a instituþiilor parohiale (culturale, sociale,
fundaþionale), precum ºi alocarea fondurilor corespunzãtoare;
h) vegheazã ca aprovizionarea pangarului parohiei cu lumânãri, calendare, obiecte ºi cãrþi de cult, precum ºi tipãrituri de zidire duhovniceascã, sã se facã numai de la Centrul eparhial, pentru susþinerea activitãþilor misionare ale eparhiei respective;
i) unde sunt mai mulþi slujitori ai altarului, încredinþeazã, cu
proces-verbal, pangarul unui alt slujitor decât parohul, cu asumarea întregii rãspunderi materiale ºi gestionare de cãtre acesta.
(2) Hotãrârile în legãturã cu prevederile de la alin. (1), lit. a),
e) ºi i) ale prezentului articol se comunicã protopopului, pentru
aprobare.
Art. 62 – (1) Consiliul Parohial se întruneºte lunar sau cel
puþin o datã pe trimestru.
(2) Convocarea o face preotul paroh, cu minimum o sãptãmânã înainte de data întrunirii, cu prezentarea problemelor ce se
aflã pe ordinea de zi.
(3) Consiliul parohial este legal constituit cu prezenþa a trei
pãtrimi dintre membrii sãi ºi ia hotãrâri valabile cu votul a douã
treimi dintre membrii prezenþi.
(4) Lucrãrile ºi hotãrârile Consiliului parohial se consemneazã într-un registru de procese-verbale ale ºedinþelor Consiliului
parohial.
(5) Hotãrârile Consiliului parohial sunt valabile pentru toþi
credincioºii parohiei.
(6) Eventualele contestaþii împotriva hotãrârilor Consiliului
parohial se pot face în cel mult 14 zile la protopop, care este dator
sã le înainteze, cu avizul sãu, Permanenþei Consiliului eparhial, în
termen de cel mult 5 zile.
Art. 63 – Consiliul parohial deleagã unul sau 2 membri care,
în calitate de epitropi, sprijinã parohul în administrarea corectã ºi
STATUTUL PENTRU ORGANIZAREA {I FUNC}IONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE 45
eficientã a bunurilor parohiale. Numele epitropilor se comunicã
protopopiatului pentru aprobare într-o ºedinþã de lucru a acestuia.